Arkeologi

Vi arbetar med uppdragsarkeologi i 3-steg. Vid bebyggelse, skogsomläggning, avverkning, dammanläggning, muddring, täcktverksamhet, vägbyggnation, vindkraft, kanaliseringar mm. skall enl. Kulturmiljölagen en utredning (1) utföras för att se om fornlämningar berörs (praxis vid markområden större än 1ha).

Finns redan kända fornlämningar görs istället en förundersökning (2), ett ”titthål” för att beräkna kostnaden för borttagande. Sista steget är undersökning (3), där fornlämningen tas bort. Stegen görs efter ansökan och beslut hos Länsstyrelsen som bestämmer utförare (arkeologi är undantaget LOU).

Första steget kan också göras i förväg genom frivillig utredning (utredning steg 1), utan beslut och handläggningstider där kunden dessutom själv väljer utförare. Utredningen är densamma som Länsstyreslen beslutar om, fast utan grävning och kan behöva kompletteras med det.

Vi har också erfarenhet av undervattensarkeologi och är certifierade sakkunnig avseende kulturvärden med lång erfarenhet av byggnadsvård och kan utföra inventeringar och dokumentation av olika slag inom samtliga förekommande kulturmiljöer med kompetens från föremål till hela kulturlandskap. Företaget innehar generellt metalldetektortillstånd och kan bistå med metallkartering både under och ovan vatten.

Välkommen med din fundering kring våra antikvariska tjänster inom arkeologi och byggnadsvård på Gotland, vi har kostnadsfri rådgivning via mail och telefon.