Arkeologi

Vi arbetar med uppdragsarkeologi i 3-steg. Vid bebyggelse, skogsomläggning, avverkning, dammanläggning, muddring, täcktverksamhet, vägbyggnation, vindkraft, kanaliseringar mm. skall enl. kulturmiljölagen en  utredning (1) utföras så att fornlämningar inte berörs (praxis vid markområden större än 1ha).

Finns redan kända fornlämningar görs istället en förundersökning (2), för att ta reda på kostnad för borttagande. Sista steget är undersökning (3) där tar bort fornlämningen. Stegen görs efter ansökan och beslut från länsstyrelsen som bestämmer utförare (arkeologi är undantaget lagen om offentlig upphandling).

Första steget kan också göras i förväg genom frivillig utredning, utan beslut, handläggningstider och kunden får dessutom själv välja utförare.

Vi har också erfarenhet av marinarkeologi samt en sakkunnig avseende kulturvärden med lång erfarenhet av byggnadsvård och kan utföra inventeringar och dokumentation av olika slag inom samtliga förekommande kulturmiljöer med kompetens från föremål till hela kulturlandskap.

Välkommen med dina funderingar kring våra tjänster inom arkeologi och antikvarisk medverkan på Gotland, vi har kostnadsfri rådgivning via mail och telefon.