Arkeologi

Sedan 2008 arbetar vi med uppdragsarkeologi som utförs enligt 3-steg. Skall större markområden (praxis 1ha) tas i anspråk (bebyggelse, skogsomläggning, avverkning, dammanläggning, muddring, täcktverksamhet, vägbyggnation, vindkraft, kanaliseringar mm.) skall enl. Kulturmiljölagen en arkeologisk utredning utföras för att kontrollera att fornlämningar inte berörs.

Finns redan kända fornlämningar görs istället en förundersökning, titthål, för att ta reda på kostnad för borttagande. Sista steget är undersökning där man dokumenterar och tar bort fornlämningen. Stegen kommer till stånd efter ansökan och beslut från länsstyrelsen som också bestämmer utförare.

Första steget kan dock också göras på förhand genom sk. frivillig utredning, utan tillstånd och handläggningstider och kunden får dessutom själv välja utförare. En frivillig utredning är oftast smidigare, snabbare och kostnadseffektivare.

Vi har också erfarenhet av marinarkeologiska undersökningar samt certifierad sakkunnig avseende kulturvärden med lång erfarenhet av byggnadsvård. Vi kan därmed åtaga oss inventeringar och dokumentation av olika slag inom samtliga förekommande kulturmiljöer med kompetens från föremål till hela kulturlandskap.

Förutom uppdragsarkeologiska tjänster åtar vi oss också kundstöd. Ett byggprojekt kan många gånger bli en lång och komplicerad process med många tillstånd och olika yrkesgrupper. Måste jag anställa en arkeolog för att anlägga mitt avlopp, får man köra över stenarna i skogen med skördare, krävs det tillstånd för att plantera ett träd i min trädgård och var finns det fornlämningar på min mark? Med oss vid rodret blir processen både enklare och snabbare vilket både spar pengar och tid.