Forskning & utveckling

Förutom prototypframtagning och produktutveckling inom arkeologi- och museivärlden 2011-2021, har vi genom åren drivit flertal forskningsprojekt.

Projektet historisk arkeologi i Sollentuna sn, Uppland, pågick 1997-2000 och behandlade historiska gårdsmiljöers bebyggelseutveckling.

Hamn & fiskelägesprojektet pågick 2008 – 2017 och behandlade högmedeltida lanthamnar och fiskelägens utveckling i tid och rum på Gotland.

Bulverkshusen är nuvarande forskningsprojekt sedan 2019 och problematiserar byggnaderna på den tidigmedeltida fornlämningen Bulverket på norra Gotland. Mer om projektet finns under eget menyval.

Publikationer i urval