Forskning & utveckling

Förutom produktutveckling inom arkeologi- och museivärlden 2011-2021, har vi genom åren drivit flertal forskningsprojekt.

Projektet historisk arkeologi i Sollentuna sn, Uppland, pågick 1997-2000 och behandlade historiska gårdsmiljöers bebyggelseutveckling. Hamn & fiskelägesprojektet pågick 2008 – 2017 och behandlade högmedeltida lanthamnar och fiskelägens utveckling i tid och rum på Gotland.

Bulverkshusen är nuvarande forskningsprojekt under uppstart och kommer problematisera byggnaderna på den tidigmedeltida fornlämningen Bulverket på norra Gotland, mitt ute i Tingstäde träsk på 2m. djup. Upprinnelsen till projektet finns publicerad i Gotländskt Arkiv 2021.

Publikationer i urval