Forskning & utveckling

Förutom prototypframtagning och produktutveckling inom arkeologi- och museivärlden 2011-2021, har vi genom åren drivit flertal forskningsprojekt.

Projektet historisk arkeologi i Sollentuna sn, Uppland, pågick 1997-2000 och behandlade historiska gårdsmiljöers bebyggelseutveckling.

Hamn & fiskelägesprojektet pågick 2008 – 2017 och behandlade högmedeltida lanthamnar och fiskelägens utveckling i tid och rum på Gotland.

Bulverkshusen är nuvarande forskningsprojekt under uppstart 2022 och kommer problematisera byggnaderna på den tidigmedeltida fornlämningen Bulverket på norra Gotland. Mer om projektet finns under eget menyval.

Publikationer i urval