Arkeologi

Sedan 2008 arbetar vi med uppdragsarkeologi som utförs enligt 3-steg. Skall markområden exploateras (bebyggelse, skogsomläggning, avverkning, dammanläggning, muddring, täcktverksamhet, vägbyggnation, kanaliseringar mm.) skall enl. kulturmiljölagen en arkeologisk utredning utföras för att kontrollera att fornlämningar inte berörs.

Finns redan kända fornlämningar görs istället en förundersökning, titthål, för att ta reda på kostnad för borttagande. Sista steget är undersökning där man dokumenterar och tar bort fornlämningen. Stegen kommer till stånd efter ansökan och beslut från länsstyrelsen som också bestämmer utförare.

Första steget kan dock också göras på förhand genom sk. frivillig utredning, utan tillstånd och handläggningstider och kunden får dessutom själv välja utförare. En frivillig utredning är smidigare, snabbare och kostnadseffektivare.

Vi har också erfarenhet av marinarkeologiska undersökningar samt en certifierad sakkunnig avseende kulturvärden med lång erfarenhet av byggnadsvård. Vi kan därmed åtaga oss inventeringar och dokumentation av olika slag inom samtliga förekommande kulturmiljöer. Välkommen för kostnadsfri rådgivning vad gäller ditt projekt.