Arkeologi

Sedan 2008 bistår vi med uppdragsarkeologi som utförs enligt 3-steg. Skall markområden (praxis vid mer än 10.000 m2 eller mindre om fornlämningar förekommer) exploateras (bebyggelse, skogsomläggning, dammanläggning, täcktverksamhet, kanaliseringar mm.) måste en arkeologisk utredning utföras för att kontrollera så fornlämningar inte berörs (enl. Kulturmiljölagen). Finns redan kända fornlämningar görs istället en förundersökning, titthål, för att ta reda på kostnad för borttagande. Sista steget är undersökning där man dokumenterar och tar bort fornlämningen. Stegen kommer till stånd efter ansökan och beslut från Länsstyrelsen som också bestämmer utförare.

Första steget kan dock också göras på förhand genom sk. frivillig utredning, utan tillstånd och handläggningstider och kunden får dessutom själv välja utförare. En frivillig utredning är smidigare, snabbare och kostnadseffektivare. Välkommen för kostnadsfri rådgivning vad gäller ditt projekt.